0650465692 info@droomstatus.nl

Ontwikkeling unieke aanpak: Spreek je uit!

Migranten van niet westerse komaf hebben moeite met integreren binnen de westerse samenleving. Zij kampen met een (kennis) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben moeite met reguliere leermethoden, zijn te bescheiden in hun voorkomen, beschikken over weinig netwerken en beschikken doorgaans niet over het juiste diploma(erkenning).

Voor niet westerse cultuurgroepen is jezelf profileren ongewoon en zelfs ongewenst. Binnen de zogenaamde wij – culturen gaat het niet om het belang van het individu, maar om het belang van het collectief. Ontwikkeling is een groepsgebeuren. In de Nederlandse cultuur, een zogenaamde ik – cultuur staat de ontwikkeling van het individu bovenaan en is het een vereiste jezelf te kunnen profileren in je presentaties, zoals bijvoorbeeld je motivatie in een sollicitatiegesprek.

Om de kansen voor de doelgroep te vergroten, is een methode bedacht die bovengenoemde problematiek aangepakt in een interactieve presentatietraining die is geschreven vanuit het oogpunt van de migrant.

Dienst 1: Training Spreek je uit! The Dutch Way

‘Spreek je Uit!’ is een interactieve taal en presentatie training waarbij de deelnemer zich bewust wordt van zichzelf, de mensen om zich heen, het eigen kunnen en de eigen wensen. De deelnemer leert spelenderwijs ageren op levensechte situaties, zonder de eigen identiteit en achtergrond los te hoeven laten. De deelnemer leert eigen doelen te stellen en te bepalen, een eigen netwerk op te bouwen.

In het traject buigt de deelnemer zich over een drietal essentiële vragen: Wat wil ik? Wat heb ik hier voor nodig? En hoe ga ik dit realiseren? Het traject bestaat uit een interactieve taal –en presentatie methode die de deelnemer leert zichzelf ‘the Dutch way’ adequaat, ad rem en assertief te profileren in het presenteren. De deelnemer wordt zelfredzaam, bewust van eigen kunnen en kennen (competenties) en deze competenties in te zetten. Met het toepassen van het profileren in het presenteren is het voor de doelgroep mogelijk te participeren op de arbeidsmarkt en duurzaam te integreren binnen de samenleving.

Dienst 2: Het Persoonlijk Programma

DroomStatus stelt een groeidocument op met daarin de werkervaring, vaardigheden, kernkwaliteiten en talenten van de deelnemer. Het document helpt de deelnemer te focussen, valideren, inzicht en inzet van netwerken, organiseren en bewijslast te verzamelen. Certificaten en/of diploma’s worden indien mogelijk en aanwezig omgezet in Internationale Diploma Certificering. Het document bevat een korte -en lange termijn advies. Er wordt een document opgetekend met daarin de werkervaring, vaardigheden, kernkwaliteiten en talenten van de deelnemer. Het document wordt gedurende het gehele traject bijgehouden en aangevuld.

Het document is inzichtelijk voor de deelnemer en de opdrachtgever.

Dienst 3: Buddy Programma Sociale zelfredzaamheid en Financiële onafhankelijkheid

– match tussen deelnemer en bedrijf  – oriëntatie arbeidsmarkt – match tussen deelnemer en opleidingsinstituut – werkervaringsplekken (WEP) voor deelnemers met intentie naar betaald werk,  en opleidingsprogramma’s voor werkgevers: Acceptatie & Integratie: Diversiteit op de Werkvloer.

De deelnemers worden tijdens het ‘Spreek je Uit! The Dutch Way’ traject gekoppeld aan een buddy.  De buddy’s zijn mensen uit het zakenleven en / of de politiek. Zij verbinden hun uitgebreide netwerk aan dat van de deelnemers en begeleiden in het vervullen van de wens.

DroomStatus zet een uitgebreid bedrijven netwerk in. De buddy introduceert de deelnemer bij een bedrijf om hem aan een leerwerkplek of betaalde baan te helpen. De buddy’s worden begeleid en opgeleid. De bedrijven krijgen interne trainingen om de teams met diversiteit te leren omgaan.

De samenwerking met de gemeente is een logische stap omdat de statushouders burgers van de gemeente zijn en daarom onder haar verantwoordelijkheid vallen. Bovendien is de gemeente gebaat bij het succesvol integreren van de statushouders met daarin de focus op het verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt met als ultieme streven uitstroom naar werk, waardoor de druk op de begroting van de sociale lasten wordt verlaagd.

De samenwerking met bedrijven is een wederzijds genoegen; diverse branches kampen met krapte op de arbeidsmarkt en zijn gebaad bij goed opgeleide, enthousiaste werknemers die weten wat zij kunnen en willen.

Dienst 4: Opleidingsprogramma werkgever Acceptatie & Integratie: Training ‘Diversiteit op de Werkvloer’

Om de deelnemer in vruchtbare bodem op de werkvloer succesvol te laten slagen, bieden DroomStatus ook de directe werkomgeving in het bedrijf de training ‘Diversiteit op de Werkvloer’ aan. De werkvloer leert de toegevoegde waarde erkennen en herkennen van de diversiteit die ontstaat op de werkvloer. Door de training zien de (toekomstige) collegae van de nieuwe werknemer de positieve effecten van het werken met de ander. Er is natuurlijk ook aandacht voor de beren op de weg; waar kijkt men tegenop? Spreken we dezelfde taal? Wat doet het met de werkdruk? De training wordt gegeven aan alle werknemers die met de statushouder (gaan) samenwerken en wordt als zeer waardevol ontvangen.

Nationale en internationale belangstelling en enkele publicaties

‘Spreek je Uit!’  is ontwikkeld als voortraject van de EVC training (Erkenning van Verworven Competenties). ‘Spreek je Uit!’ is een innovatief product en enig in zijn soort in Nederland en Europa. De training werd als Best Practice of Europe (2016) op de Europese Expert Meeting Adult Education beoordeeld als een ‘European go’ en werd genomineerd voor de Worldwide Biennale VPL (Validation of Prior Learning) Prize (2017).

Volg ons Youtube kanaal